Нашите продукти

Цялостна поддръжка на офиси

Отлично качество, при оптимални цени!
Доставка на място на всички видове части и консумативи за офис техника. Инсталиране и настройка на операционни систе­ми, софтуер и хардуер. Ремонти на копирни машини, много­функционални устройства, факсове, скенери, принтери, плоте­ри, ком­пютри и всякакъв друг хардуер. Калибрира­не на цвето­вете, за пер­фек­тен цветен печат. Кон­сул­та­ции за осигуряване на информационна сигурност, за оптимален подбор на софту­ер, комуникационни средства, компютърна техника и перифер­на техника, както и за оптимизация на работните процеси.

Доставка на всички видове офис консумативи – оригинал­ни и съвместими

Дружеството е вносител на консумативи за всички марки и мо­дели офис техника, които са налични на пазара. Разполагаме с утвърдени позиции на пазара за резервни части и консумативи за офис техни­ка, което ни позволява да ги предлагаме на от­лични цени.

Доставка на всякакъв вид компютърна техника

десктопи, лаптопи и сървъри, компютърни мрежи, мултимедия

Инсталация и поддръжка на Linux и Windows.
Професионални консултации за изграждане на цялостни ин­формационни решения с Windows и Linux, мигри­ране от Win­dows към Linux, системна ад­ми­ни­стра­ция и съ­действие при под­дръжката на ин­фор­ма­ци­он­ни­те системи на клиентите. Изг­раждане на компю­търни мрежи, инсталация и поддръжка на софтуер, антивирус и антиспам, решения за отдалечен достъп, за сигурност и защита на информационни системи.

Професионални решения за сканиране

В качеството си на сервиз и дилър на Fujitsu, Canon и HP, ние поддържаме всички решения за професионално скани­ране, кои­то са внедрени от тези производители в Бълга­рия. Предос­тавяме всички необходими консумативи и части, осъществявам­е ремонти, изграждаме технически решения на база­та на тези про­дукти, интегрирани в средата на MS Windows или Linux OS.

Разработка и внедряване на цялостни информационни ре­шения.

Съчетавайки ниската цена, отличната мащабируемост и изклю­чителната надеждност на софтуерните продукти от Red Hat Linux и SUSE Linux или утвърдените софтуерни продукти от Microsoft, с които клиентите са свикнали, ние интегрираме хар­дуер от производителите, на които дружество­то е партньор и така предлагаме оптимални решения. При­мерно – системи за управле­ние на документи, СRM, облачни хранилища за данни, сървъри за гру­пова рабо­та, сървъри за електронна поща и ред други мощни решения, за автоматизация на ра­ботата в офиси­те, при висока надеждност, перфектни цена и качество.

За домашния офис или персонални работни места

На базата на продуктите на HP и Lexmark, ние предлагаме от­лични принтери и мно­гофункционални цифрови устройства за персо­нална работа – цветни и черно-бели, лазерни и с масти­лен пе­чат, включително със скенер и факс.
Всички продукти, които предлагаме, работят еднакво добре както в среда­та на MS Windows, така и в Linux OS. Това позво­лява изграждане на ра­ботни места с несравнимо ниска цена, отлична ма­щабируемост и сигурност, отлично интегрирани в IT системите на клиентите.

Цифрови многофункционални устройства за персонална работа или малки работни групи

Това са устройства от продуктовата гама на HP, Lexmark и Toshiba, които са много търсени на на­шия пазар. Те са предназ­начени както за локална, така и за мрежо­ва работа. Та­кива уст­ройства са перфектното решение за все­ки офис, защо­то позвол­яват потре­бителите да управляват ефективно и точно ре­сурсите си. Цена­та им на копие е умерено ниска.

Цифрови многофункционални продукти за малки до сред­ни ра­ботни групи

В тази група попадат продукти от HP, Lexmark и Toshiba. Това са лазерни циф­ро­ви много­функционални продукти, които печа­тат черно-бяло, но разпо­лагат с цветен скенер. В тях са реали­зирани пос­лед­ни­те постижения на TOSHIBA, за ниски експлоа­тационни раз­ходи, по-високо качество и бързодейст­вие. Цена­та на копие за тези продукти е по-ниска спрямо про­дуктите на конкурентите в този пазарен сегмент и по-ниските сегменти.

Цифрови многофункционални продукти за средни до голе­ми ра­ботни групи

В тази група попадат продукти от Toshiba, Sharp и други произ­водители. Това са ла­зер­ни цифрови многофункционални про­дукти, които пе­чатат черно-бяло. Почти всички черно-бели уст­ройства имат и цветен ске­нер. Тези про­дукти предоставят за­бележителна продуктивност и удобства.
Цената на копие за тези продукти е много по-ниска спрямо про­дуктите от по-ниските пазарни сегменти.

Високо производителни цифрови многофункционални про­дукти,

предназначени за групова работа в натоварена среда или за производствени цели (копирни центрове, учебни заведения и др. …)

В тази група попадат продукти от Toshiba и Sharp. Това са ла­зерни цифро­ви многофункцио­нални продукти, които печатат черно-бяло и са проектирани за тежки натоварвания. Те разпо­лагат с изклю­чително ниска цена на копието, дори когато в та­зи цена е включена и пълна поддръжка за машината.

Цветни цифрови многофункционални продукти,

с качество на цветния отпечатък, отговарящо на най-високите стан­дарти. Подхо­дящи за дизайнери и за офиси.

Тези машини са с изключително високо качество на цветния пе­чат, което удовлетворява изискванията и на най-взискателните клиенти. Скоростта им на печат е от 20 стр/мин нагоре – до 45 стр/мин. Тези продукти разполагат с всички възможности, кои­то биха били нужни на потребите­ля и са проектирани за срав­нително високи натоварвания.

Високо продуктивни цветни машини

Това са цветни високо продуктивни цифрови лазерни машини, с изклю­чително висока разделителна способност при печат 1200 х 1200 dpi и по­вече, способни да печатат със скорост до 75 стр/мин
Този тип продукти са изключително надеждни, създадени за ви­соки на­товарвания, подходящи както за цветен, така и за чер­но-бял печат, при най-високи стандарти за качество и надежд­ност.

Широко форматни решения

Това са цветни плотери с перфектно качество на печат, от HP и Canon, които удовлетворяват и най взискателните клиенти.
Предназначени са за разпечатване на всевъзможни цветни и черно-бели инженерни и дизайнерски разработки в голям фор­мат.
Освен плотерите, можем да предложим и широко форматни ин­женерни машини, които могат да печатат, сканират и копират всякакви изображения на голям формат.

Структурно окабеляване

Проектираме и изграждаме компютърни мрежи и извършваме електротехнически услуги, свързани с тази дейност.

Обучение

Предлагаме обучения за крайни клиенти и партньори.
Обученията включват всички операции и умения, които потре­бителят трябва да притежава, за да може да си върши работа­та по възможно най-добрия начин. Освен това, за партньори – търговци и сервизни специа­листи, се провеждат обучения, из­пити и сертифика­ции, насочени към развитие и поддържане на техните умения за професионална работа.

Финансови услуги за нашите партньори и клиенти

1. Гъвкави схеми за лизинг на копирна и печатаща техника, със срок до 48 месеца.
2. Гъвкави схеми за наем на копирна и печатаща техника, със срок до 48 месеца.

3. Гъвкави схеми за наем на копирна и печатаща техника, със срок до 48 месеца.
4. Възможност за предоставяне на техника за ползване.
5. Гъвкави индивидуални схеми за крайни клиенти.
6. Чести промоции и специални условия за партньорите на фирмата и за крайни кли­енти.
7. Специални схеми за стимулиране на партньорите.
8. Гъвкави и много атрактивни схеми за привличане на клиентите.

Аутсорсинг и оптимизация на печат, копиране и сканиране, MPS

1. Сключваме договор за конфиденциалност с потенциалните клиенти.
2. Проучваме всичките им работни процеси, свързани с обработка на изображения, ця­лата налична техника и разходите за тази дейност.
3. Проектираме оптимално разположение и състав на оборудването, което да мак­симизира ефективността на работата, като оптимизира разходите.
4. Представяме проекта на потенциалните клиенти и преговаряме за внедряването му.
5. Ако нашето предложение се приеме, поемаме всички грижи по оптимизацията и реа­лизацията на всички дейности, свързани с обработката на изображения (принтиране, сканиране, копиране и др. …), както и всички грижи за доставка на техника, инстала­ция, настройка, пускане в експлоата­ция и поддържане в рабо­тоспособно състояние, включително ремонти и доставка на всички необходими консумативи и части.
6. При внедряването на такива проекти, гарантираме стабилна работа, отлично ка­чество и значителни икономии на клиенти­те.

Отлични условия за цялостна поддръжка

1. Цялостна поддръжка, системна администрация, системна интеграция и обслужва­не на информационни системи, включително опе­рационни системи, комуникаци­онни системи, софтуер и хардуер.
2. Пълно сервизно обслужване (FSMA)
Осигурява перфектно състояние на техниката, клиентът, плаща на малки порции и не се налага да прави ударни разходи. Плаща се само и точно толко­ва, колкото реално се потребява. Всички отговорности по гаранционни проб­леми се поемат от Сервиза.
a) Пълно сервизно обслужване с включен тонер
Прилага се при машините с лазерен черно-бял печат. Тонерът се доставя на място.
b) Пълно сервизно обслужване без тонер
Прилага се при цветни машини. Тук тонерът се заплаща отделно от цената на ко­пие.
c) Пълно сервизно обслужване с изплащане на техниката в цената на копието
Условията са както в горната под-точка а) но клиентът заплаща цената на маши­ната си чрез малки порции от нея, разпределени в цената на копието.
d) Пълно сервизно обслужване при предоставена за ползване техника
Също както по-горе, с тази разлика, че клиентът изобщо не заплаща предос­тавената му за ползване техника. Той заплаща единствено и само це­на на ко­пие до предвари­телно договореното за даден период количество.
3. Абонаментно сервизно обслужване
Клиентът заплаща регулярна месечна такса, която позволява на сервиза да покрива разходите си за периодични посещения и преглед на машините му. При необходи­мост от ремонти и профилактики, клиентът заплаща цената на частите и по­мощните материали, без труда на сервиза.
4. Сервизно обслужване на повикване
При този начин на обслужване, клиентът е длъжен да си следи машината, да вика навреме сервиза и да му плаща труд, път, части и помощни материали
5. Нашата цел е оптимално съчетаване нуждите на клиентите и на техниката. Затова сме готови да обсъдим с клиентите всякакви техни нужди и предложения.
На тази база сме готови да предложим оптимално обслужване, съобразено с конк­ретните условия.

Заключение

  • „Партньорите“ ЕООД разполага със свои служители в основните градове на България. Затова ние много лесно можем да стигнем до своите клиенти и партньори.
  • Ние имаме хиляди клиенти от всякакъв вид – от големите корпоративни клиенти, до най-малките офиси и се грижим старателно за всеки от тях. Ние знаем, че клиентът е цар!
  • На много клиенти, ние помогнахме да се освободят от бремето на софтуерните лицензи, като преминат в свободния свят на Linux и отворения код.
  • На други подобрихме сигур­ността, като им осигурихме ефективна работа в Windows, при сигурна защита на инфор­мационните им системи.
  • Трети, бяха посъветвани от нас как да минимизират своите раз­ходи за офиса, а четвърти получиха втори шанс, след като им предоставихме нова тех­ника… Нашите консултации спестяват се­риозни грижи и пари!
  • Много са нашите клиенти, доволни от нашите решения. Ние разполагаме с рефе­ренции!
  • Нали това ни е задачата? Да помагаме, да съветваме, да поддържаме и укрепваме дей­ността на наши­те партньори и клиенти!
  • За нашите инженери и специалисти е удоволст­вие да рабо­тят всеотдайно. Радваме се за всеки щастлив клиент, който е благодарен за свършената от нас рабо­та. С удоволствие, ще работим и за Вас!

Само ни се обадете и споделете проблемите си … Ние сме сигурни, че разполагаме с ре­шения, които ще Ви помогнат, да ги надвиете.

Приятелски Ви предлагаме, да работим заедно и да преми­нем лесно през трудностите на напрегнатото всекидневие. Вярваме, че можем да сме си полезни взаимно.

Не губете време, обадете ни се още днес!